Stanovy spolku „ Spolek Letná žije“  byly vydány v souladu s ustanovením § 3041 a násl.  zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a byly schváleny na členské schůzi dne 9.května 2019 v tomto znění:

Čl. 1

Název a sídlo 

Název:  Spolek Letná žije  ( dále jen „spolek“) 

Sídlo:    Bratří Sousedíků 1076, 760 01 Zlín

Čl. 2

Charakter spolku 

Spolek je samosprávným, dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů a právnických osob. 

Spolek je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.

Čl. 3

Účel a základní cíle spolku

Účelem a základními cíli spolku jsou zejména:

 1. ochrana přírody a krajiny, což je hlavním cílem spolku,
 2. aktivní účast ve správních i jiných řízeních, v nichž se rozhoduje o stavbách, či jiných významných zásazích, majících vliv na životní prostředí, zejména v městské části Letná ve Zlíně 
 3. podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí,

Čl. 4

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku  jsou zejména :

 1. informační činnost ve vazbě na životní prostředí a kulturu krajiny,
 2. ochrana a péče o kvalitu životního prostředí a přispívání k rozvoji zdravého životního stylu, 
 3. účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, 
 4. organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí. 
 5. Organizování kulturních, společenských a sportovních akcí

Čl. 5

Členství ve spolku, seznam členů

 1. Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které uznávají cíle spolku a jsou připraveny je podporovat a aktivně je prosazovat.
 2. Členství ve spolku je dobrovolné a vznikne takto: 
  a) Členy, na základě písemných přihlášek, přijímá výbor spolku.
  b) Fyzická i právnická osoba se stává členem odevzdáním platné přihlášky a jejím přijetím ze strany výboru spolku. 
  c) Podmínkou členství není místo sídla nebo bydliště v katastru obce Zlín.
  d) Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právní nástupce. 
 3. Práva členů spolku:
  a) účastnit se členské schůze, hlasovat, podávat aktivně návrhy, vyjadřovat se ke všem projednávaným otázkám,
  b) členové mohou volit a být voleni do orgánů spolku nebo do kontrolní komise, 
  c) být informován o činnosti spolku,
  d) podílet se na praktické činnosti spolku.
 4. Povinnosti členů:
  a) dodržovat stanovy spolku a prosazovat a plnit usnesení orgánů spolku,
  b) aktivně naplňovat cíle spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  c) oznámit orgánům spolku změny informací nutné pro vedení seznamu členů,
  d) hradit členské příspěvky, jejichž výši 1 x ročně určuje členská schůze
 5. Pokud je členem spolku právnická osoba, zajišťuje svůj podíl na právech a povinnostech člena spolku prostřednictvím statutárního orgánu, popř. ustanoveného zástupce na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem.
 6. Členství zaniká následovně:
  a) každý člen má právo vystoupit ze spolku formou písemného oznámení, které předá výboru,
  b) vyloučením v případě, že člen vědomě jednal proti zájmům spolku, vyloučení člena navrhuje výbor a schvaluje je členská schůze; rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.
  c) zánikem právnické osoby,
  d) úmrtím člena,
  e) zánikem spolku.
 7. V případě vyloučení musí být vyloučenému členu sděleny důvody jeho vyloučení. Vyloučený člen má právo na odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání projedná výbor a rozhodne s konečnou platností.x
 8. V žádném případě při zániku členství nevzniká právo na vrácení členských příspěvků.

Čl. 6

Místo plnění, obchodní rok, zásady hospodaření a členské příspěvky

 1. Místem plnění nároků spolku vůči jeho členům a členů vůči spolku je sídlo spolku, zapsané ve spolkovém rejstříku.
 2. Spolek hradí své náklady zejména členskými příspěvky svých členů, dary, dotacemi státních a samosprávných orgánů, výnosy z drobné činnosti.
 3. Obchodním rokem je kalendářní rok. Návrh plánu hospodaření sestavuje výbor a schvaluje členská schůze. O ročním hospodaření sdružení vydává výbor roční zprávu na základě roční uzávěrky, kterou schvaluje členská schůze.
 4. Výši  a platnost členského příspěvku schvaluje členská schůze.
 5. Spolek pracuje na principu společenské prospěšnosti a nevytváří zisk. Práce výboru je čestná. Jsou hrazeny jenom přímé náklady (například dopravné, náklady na telefon atd.), které vznikají v souvislosti s touto činností.

Čl. 7

Organizace spolku 

Orgány spolku:  

1. Členská schůze

2. Výbor

3. Kontrolní komise

 1. Členská schůze

a)   Je nejvyšším orgánem spolku. Rozhoduje ve všech záležitostech, které ze zákona a z těchto stanov vyplývají pro členskou schůzi.

b)   Členskou schůzi svolává výbor nebo jím pověřený člen spolku minimálně 1x za rok pozvánkou, vyvěšenou v sídle spolku. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání schůze, program jednání a musí být vyvěšena nejméně 15 dnů před konáním schůze.  O  usneseních a rozhodnutích členské schůze se pořizuje zápis, který musí podepsat členové výboru a jeden z členů kontrolní komise. Přílohou zápisu je vždy jmenný seznam účastníků členské schůze.

c)   Členská schůze může být svolána i mimořádně, pokud o to požádá minimálně 1/3 členů písemně, a to nejpozději do dvou měsíců po doručení žádosti o svolání výboru.

d)   Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomno alespoň 20 % členů,. Pokud není přítomno alespoň 20 %, svolá výbor do 15 dnů náhradní schůzi. Tato schůze je usnášeníschopná i pokud se dostaví nižší počet členů než 20%.

e)    Členská schůze může přijímat rozhodnutí a usnesení, pokud s tím souhlasí nadpoloviční většina účastníků členské schůze.

f)   Do působnosti členské schůze náleží zejména:

 • určení hlavních cílů, 
 • volba a odvolání členů výboru a kontrolní komise,
 • vyjádření k činnosti výboru a kontrolní komise, zvláště k plnění základních cílů a hospodaření,
 • schvalování výsledků hospodaření,
 • rozhodování o majetkoprávních vztazích spolku, 
 • rozhodnutí o změnách a doplnění stanov,
 • schvalování vnitřních předpisů spolku, vydaných výborem spolku
 • rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací  nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze nebo rozdělení, 
 • schvalování orgánů členské schůze,
 • schvalování výše a splatnosti členských příspěvků. 

g)   Rozhodnutí o zrušení, fúzi, rozdělení, likvidaci spolku nebo změně účelu spolku může být uskutečněno jen po předchozím schválení členskou schůzí, a to nadpoloviční většinou přítomných členů a v souladu s platnými ustanoveními těchto Stanov a občanského zákoníku.

h)   O naložení s likvidačním zůstatkem  rozhodne členská schůze, a to nadpoloviční většinou přítomných, s tím, že bude využit pro veřejně prospěšné cíle.

2. Výbor

Výbor je statutárním orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené jemu členskou schůzí.

Skládá se z pěti osob, které volí členská schůze. Funkční období je pětileté.

Výbor spolku tvoří předseda, místopředseda, pokladník a další dva členové spolku.

Schází se dle potřeby, zpravidla 1x čtvrtletně, jednání svolává určený člen výboru.

Je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina členů výboru. Rozhodnutí výboru je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů výboru.

Může v souvislosti s hospodářskou činností, nebo veřejně prospěšnou činností spolku, pověřit i jiné osoby oprávněními, která mu přísluší.

Zápisy ze schůzí výboru, evidenci o činnosti a seznam členů, zabezpečuje výborem pověřený člen sdružení.

Spravuje všechny záležitosti spolku, pokud nejsou stanovami svěřeny členské schůzi, nebo kontrolní komisi.

Podává členské schůzi zprávy o své činnosti a předkládá výsledky hospodaření spolku.

Přijímá členy sdružení a registruje je.

Svolává členské schůze, navrhuje program členských schůzí, plány činnosti.

Předkládá členské schůzi návrhy na vyloučení členů.

Projednává zprávy kontrolní komise.

Výbor má právo vydat vnitřní směrnice, které musí být v souladu se stanovami a které konkrétně určí způsob správy a řízení spolku. Tyto předpisy předkládá členské schůzi ke schválení.

3. Kontrolní komise

Je volena členskou schůzí spolku. 

Skládá se ze tří členů, které volí členská schůze. Funkční období je pětileté.

Ze své činnosti je odpovědná jen členské schůzi. Člen kontrolní komise nemůže být současně členem výboru spolku. Předseda je volen členy kontrolní komise ze svého středu.

Schází se dle potřeby, zpravidla 1x za půl roku, schůzi svolává její předseda, z jednání je pořizován zápis, který podepisuje předseda kontrolní komise a jeden člen komise.

Kontroluje hospodaření spolku.

Kontroluje plnění usnesení členské schůze.

Kontroluje zabezpečení ochrany majetku spolku.

Projednává stížnosti členů.

Provádí revize účetních knih, pokladní knihy a roční účetní uzávěrky.

Čl. 8

Podpisová práva a jednání jménem spolku

Právo jednat a podepisovat jménem spolku, má samostatně předseda nebo místopředseda spolku.

Čl. 9

Územní jednotky spolku

Spolek nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Spolek jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, místně příslušným pro území celé České republiky.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

 1. Závazný výklad stanov provádí výbor spolku. Změnu stanov lze provést pouze usnesením členské schůze.
 2. Tyto Stanovy byly schváleny členskou schůzí konanou dne 9.května 2019.
 3. Právní vztahy  neupravené výslovně těmito Stanovami se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

Ve Zlíně dne 9.května 2019